POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Uwagi na temat ochrony danych osobowych

Odpowiedzialne postępowanie z danymi osobowymi

Odpowiedzialne postępowanie przy przetwarzaniu danych osobowych to dla nas sprawa oczywista. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych, w tym danych osobowych podawanych przez uczestników i laureatów loterii promocyjnej „Odkrywcy kosmosu” (dalej: „Loteria”), jak również osoby korzystające ze skrzynki kontaktowej dostępnej na stronie internetowej www.lubisie.pl (dalej: „Strona”). Regulamin Loterii (dalej: „Regulamin”) jest dostępny na Stronie, w siedzibie organizatora Loterii przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, jak również na pisemny wniosek uczestnika Loterii z dopiskiem „Odkrywcy kosmosu”, regulamin wysyłany jest na adres uczestnika, wskazany we wniosku. Informacje zawarte na Stronie są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-954 Warszawa, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 13098 (dalej: „Administrator”). Dane kontaktowe administratora danych osobowych

IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa e-mail: warsaw.office@iq-marketing.pl tel. +48 22 543 29 00

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji (od 25 maja 2018 r. inspektora ochrona danych). Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji możliwy jest pod adresem Administratora oraz pod adresem e-mail: abi@iq-marketing.pl.

Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Strony

Dane osobowe Użytkowników Strony są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Stronę, w tym w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania, operacyjności Strony, zgłoszeniem udziału w Loterii, w tym wypełnianiem formularza rejestracyjnego w Loterii. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Strony może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z tej usługi, np. niepodanie danych koniecznych do wypełnienia formularza rejestracyjnego w Loterii na Stronie uniemożliwi udział w Loterii.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane doraźnie, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników Loterii, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowe – zgodnie z odrębnymi przepisami. Dane użytkowników Strony przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony t.j. wyświetlenia zawartości Strony, w celu utrzymania sesji na niniejszej Stronie, zapewnienia bezpieczeństwa, a także – jednak wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody przy wejściu na Stronę – w celach analitycznych/statystycznych. Dane osób korzystających ze skrzynki kontaktowej przetwarzane są wyłącznie na potrzeby udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie w ramach prawną przetwarzania danych użytkowników Strony są przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zaś osoby korzystającej ze skrzynki kontaktowej dobrowolna zgoda, której brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Loterii jest zgoda uczestnika Loterii i Laureata (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osbowych). Podstawą do przetwarzania danych osobowych w przypadku osoby składającej reklamację jest art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165), osoby wnoszącej o wydanie imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest art. 20 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165). Przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu Loterii następuje na potrzeby obrony przed roszczeniami dotyczącymi Loterii, zaś w dalszym okresie na podstawie przepisów prawa w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli Loterii przez odpowiednie organy państwowe (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa), przez okres w którym ta kontrola może zostać przeprowadzona stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) w zw. z art. 74 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) w zw. z art. 54 ust. 1 pkt. 3) ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.) w zw. z art. 70 § 1 Ordynacji Podatkowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) w zw. z § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie prowadzenia i urządzania gier (Dz. U. z 2017 r. poz. 438) w zw. z art. 8 ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników Strony są przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która przewiduje zawieranie umów dot. świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa: art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Podstawą prawną przetwarzania danych osób korzystających ze skrzynki kontaktowej jest uzasadniony interes Administratora polegający na niepozostawianiu złożonego z własnej inicjatywy Użytkownika zapytania bez odpowiedzi.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach statystycznych i analitycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, jest wyraźna zgoda użytkownika wyrażona przy wejściu na Stronę (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią. Dane osobowe laureatów Loterii zostaną ujawnione firmie kurierskiej na potrzeby wydania nagrody, dane osobowe uczestników postępowania reklamacyjnego w Loterii zostaną ujawnione firmie kurierskiej na potrzeby powiadomienia o wyniku postępowania reklamacyjnego.

Dane Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach statystycznych/analitycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics przy wejściu na Stronę zostaną powierzone spółkom z grupy Google na potrzeby stosowania na Stronie narzędzi analitycznych Google Analytics. W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych przestrzegane są postanowienia porozumienia EU-US Privacy Shield. Przekazywanie danych do innych państw znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego następuje na podstawie wzorcowych klauzul umownych. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy nie wpływa na możliwość korzystania z praw osoby, której dane dotyczą, w tym prawa uzyskania dostępu i kopii danych (w takich sprawach proszę kontaktować się bezpośrednio z Administratorem).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe laureatów nagród, którzy uzyskali prawo do nagrody zebrane w Loterii będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończyła się Loteria. Dane laureatów zweryfikowanych negatywnie będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia Loterii. Dane pozostałych uczestników Loterii podane w celu wzięcia udziału w Loterii (w tym podane w formularzu zgłoszeniowym) przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia zakończenia Loterii. Dane osób korzystających ze skrzynki kontaktowej przetwarzane są przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia zakończenia Loterii. Dane Użytkownika zbierane w związku z przeglądaniem Strony przez Użytkownika są przetwarzane do czasu zakończenia Loterii, tj. do 28 września 2018 roku, z zastrzeżeniem uprzedniego wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach analitycznych i marketingowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje skarga do organu nadzorczego (do 25 maja 2018 r. jest nim GIODO).

Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania ze Strony, udziału w Loterii i otrzymania nagrody, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, czy udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Zakres danych wymaganych we wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej wygranej reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych.

Przeglądanie witryny

Przeglądanie Strony wiąże się z koniecznością ujawnienia nam adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Stronę na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Dzieje się tak, ponieważ każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

Dodatkowo – jednak wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody przy wejściu na Stronę – Strona gromadzi dodatkowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy narzędzi Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi klienta niniejszej witryny.

Bezpieczeństwo gromadzonych danych

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Strony przechowywane są na bezpiecznym serwerze a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Środki zabezpieczenia danych zostaną dostosowane do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

Administrator stosuje następujące pliki cookies:

Nazwa pliku cookie Używany Termin wygaśnięcia Opis i zastosowanie
pliki cookies techniczne
SESSION_WWW_44CE3C8EKoniec sesjiPrzechowuje informację o identyfikatorze sesji przypisanym do danego użytkownika.
ACCEPT_COOKIES_REDIRECTKoniec sesjiPozwala na przekierowanie użytkownika na właściwą podstronę, gdy ten zaakceptuje komunikat o ciasteczkach.
ACCEPT_COOKIES_POLICYKoniec sesjiPrzechowuje informację o zaakceptowaniu przez użytkownika warunków przetwarzania ciasteczek przed 25.05.2018.
ACCEPT_NEW_COOKIES_POLICYKoniec sesjiPrzechowuje informację o zaakceptowaniu przez użytkownika warunków przetwarzania ciasteczek po 25.05.2018.
CONFIRM_TECHNICAL_COOKIESKoniec sesjiPrzechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek, które są konieczne do utrzymania elementów technicznych strony związanych z interakcją pomiędzy użytkownikiem, a stroną internetową. Nie dotyczą przetwarzania danych osobowych, a jedynie elementów realizujących zachowanie odpowiednich warunków technicznych.
CONFIRM_ANALYTICS_COOKIESKoniec sesjiPrzechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywanych do analizy ilościowej i jakościowej ruchu internetowego na stronie internetowej (np. Google Analytics).
CONFIRM_SOCIAL_MEDIA_COOKIESKoniec sesjiPrzechowuje potwierdzenie mozliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe.
CONFIRM_MONITORING_COOKIESKoniec sesjiPrzechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywanych w celu zapisania, na przykład, historii interakcji osoby, której dane dotyczą z reklamami, danych demograficznych zebranych odnośnie do danej osoby, której dane dotyczą, lokalizacji osoby, której dane dotyczą itp.
pliki cookies analityczne
_ga2 lataGromadzi informacje o sposobie korzystania z witryny w celach analitycznych – nie zbiera danych osobowych.
_gat1 minutaOgranicza gromadzenie danych, jeżeli na jednej stronie otrzymano zbyt wiele żądań użytkowników. Niektóre żądania użytkowników są blokowane, a wyniki wyświetlane – nie zbiera danych osobowych.
_gid24 godzinyGromadzi informacje o pojedynczej wizycie użytkownika na stronie – nie zbiera danych osobowych.